Aktuality
O firmě
Adresa: Centrum denních služeb START
Pavlovova 1625/65
700 30 Ostrava - Zábřeh
Provozní doba: Pondělí až Pátek od 6:00 do 16:30 hodin

Centrum denních služeb START je místem, kam docházejí osoby s mentálním postižením,
aby plnohodnotně trávili svůj všední den a zapojili se do všech nabízených aktivit.

Vzor smlouvy v piktogramech

Zásady služby

Kde si můžete stěžovat

Naše organizace poskytuje sociální službu centrum denních služeb v souladu s ustanovením § 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 5 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba je poskytována mužům i ženám ve věku od 18 do 56 let s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením, kteří žijí v rodinném prostředí. Podpora a pomoc směřuje k posílení nebo udržení stávajících schopností a dovedností tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Služba není určena žadatelům, kteří se pohybují pouze pomocí invalidního vozíku, jejichž aktuální potřeby či projevy narušují nebo znemožňují kolektivní soužití, kteří mají v důsledku smyslového postižení specifické potřeby při komunikaci s druhými, zcela nevidomí, zcela neslyšící.

Cílem služby je situace, kdy uživatel umí navazovat, udržet a rozvíjet společenské kontakty s vrstevníky a širší společností, smysluplně využívá svůj volný čas, zvládá sebeobsluhu a dodržuje hygienické návyky.

Podporou uživatelů, která se odvíjí od jejich individuálních možností a schopností, směřujeme k následujícím cílům služby:

-podpoře rozvoje či zachování soběstačnosti, schopností a dovedností uživatelů

-podpoře nácviku praktických činností pro každodenní život, aktivizačních činností a nabídce zájmových aktivit vedoucích k prožitku seberalizace a smysluplného trávení volného času

-podpoře využívání běžně dostupných zdrojů v místě, kde uživatel žije

-podpoře uživatelů k samostatnému a zodpovědnému rozhodování o způsobu života

Službu pokytujeme od pondělí do pátku, v době od 6,00 do 16,30 hodin, služba vychází z individuálních přání a potřeb uživatele, dle stanoveného osobního cíle.

Služba centrum denních služeb je službou ambulantní, poskytuje se v sídle zařízení. Realizace služby probíhá v přízemí bytového domu. Součástí je vstupní hala, šatna uživatelů i zaměstnanců, oddělené toalety uživatelů mužů a žen, toalety zaměstnanců, kuchyň, jídelna, 2 pracovně-kreativní dílny, relaxační místnost, TV a PC místnost a kancelář. Zařízení není bezbariérové.

Služba je poskytována za úhradu. Kapacita služby je 21 míst.

V případě zájmu o službu nás kontaktujete na tel. č. 601 327 649.

Základní činnosti:

  podpora v nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a v soběstačnosti - oprava oděvů, péče o zevnějšek
  pomoc a podpora při osobní hygieně
  podpora vytváření základních pracovních návyků a dovedností - šití na šicím stroji i v ruce
  výroba ekologických briket
  kreativní tvoření
  nácvik přípravy jednoduchých jídel a nácvik úklidu

Aktivizační činnosti:

  turistické výlety a víkendové/týdenní pobyty
  výtvarné činnosti
  sportovní aktivity - fotbal, plavání, stolní tenis
  kulturní aktivity - divadlo, knihovna, terapie loutkou, arteterapie, canisterapie
  společenské akce - Lidé lidem, Advent plný křídlení, Mistrovství Moravy a Slezska v plavání, Vánoční turnaje ve stolním tenise, Turnaje v kuželkách, Boccia, ...

Sociální služba je podporována dotací Moravskoslezského kraje.

MSK